Vzdělávací nabídka

ŠVP – Hrajeme si spolu na ….

Rytíře

Charakteristika integrovaného bloku:

Základem morálky mezi lidmi je koncepce dobra. Mravní výchova je celoživotní proces, jehož základy se pokládají v dětství a dospívání, a směřuje k výchově charakteru a vůle a vychovanosti člověka. V mateřské škole si klademe za cíl rozvíjet elementární mravní jednání na návykovém základě (pravidla slušného chování) a pěstování schopnosti empatie.

Přírodovědce

Charakteristika integrovaného bloku:

Výhodou naší mateřské školy je, že umožňuje bezprostřední soužití s přírodou, která nás obklopuje. Během celého roku tak pozorujeme a prožíváme její proměny. Okolí MŠ je rozlehlé, členité, osázené stromy. Vedle školky se nachází městský park – poznáváme tak různé ekosystémy.

Environmentální výchova v mateřské škole má těžiště v elementárním poznávání životního prostředí (zejména přírody), v utváření vztahů k němu i v rozvíjení základních dovedností a návyků péče o životní prostředí. Děti jsou seznamovány se vzájemnou podmíněností živé a neživé přírody. Při pochopení těchto souvislostí by měly být děti vedeny k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí, ekologicky šetrnému životnímu stylu a jednání.

Radovánka (tradice, zvyky, oslavy)

Charakteristika integrovaného bloku:

Během celého roku se v mateřské škole setkáváme s různými příležitostmi k radovánkám (karneval, zahradní slavnost) a oslavám (Den matek, Den dětí, Loučení s předškoláky) i s obdobími svátků (Adventní čas, Vánoce, Velikonoce). Toto aktuální dění se promítá i do vzdělávací nabídky. Děti jsou seznamovány s lidovými tradicemi, zvyky, světem národní kultury a hodnot. Posilujeme mezilidské vztahy, těšíme se z hezkých a příjemných prožitků, kultivujeme vnímání, podporujeme osobní pohodu i pohodu prostředí.

Cestovatele

Charakteristika integrovaného bloku:

Cestovatel seznamuje děti se světem v širších souvislostech – počínaje nejbližším okolím a konče globálním dosahem (od naší mateřské školy přes město, okolí města a kraj až po srozumitelné reálie o naší republice, Evropě, světadílech i k planetě Zemi). Dětem umožňujeme podnětnou účast na sledovaných událostech ve městě, návštěvy některých institucí, výlety do blízkého okolí. Seznamujeme se s pestrostí světa (exotická zvířata v ZOO, různé národy, jazyky). Zařazujeme aktivity na téma dopravy, bezpečného chování v silničním provozu.

Sportovce (pohyb, tělo, zdraví)

Charakteristika integrovaného bloku:

Děti v předškolním věku procházejí růstem a neurosvalovým vývojem, je tedy důležité věnovat náležitou pozornost jejich stimulaci a podpoře zdravého rozvíjení tělesné zdatnosti, pohybovým i manipulačním dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům. Činnosti lokomoční, pohybové, manipulační, zdravotně zaměřené cvičení, psychomotorické hry, současně v nich budujeme sportovní fair play chování. Nedílnou součást tvoří činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a aktivity směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků, stejně jako činnosti směřující k prevenci úrazů. Nezapomínáme ani na aktivity relaxační, odpočinkové, které zajišťují zdravou atmosféru a pohodu prostředí.

Tělesná výchova a výchova ke zdraví v mateřské škole vychází z nejaktuálnější definice lidského zdraví, která za jeho podstatu považuje vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Zdraví je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život, a proto motivace k zdravému životnímu postoji patří mezi priority vzdělávání. Cílem je vytváření žádoucích postojů a aktivní uplatňování činností podporujících zdraví v každodenním životě (zdravá výživa, hygiena, aktivní pohyb, rozlišování toho, co je zdravé a co zdraví ohrožuje).

vzdělávací nabídka

Plavání

Cíl výuky: seznámit děti hravou formou s vodním prostředím (potápění, dýchání do vody, splývání v obou polohách, procvičování určitých prvků plavecké dovednosti).
Výuka probíhá v prostorách plaveckého areálu Laguna.
Povedou ji profesionální učitelé plavání s použitím nejnovější metodiky a moderních vyučovacích pomůcek.
Výuka proběhne v případě dostatečného počtu přihlášených dětí – min. 22 dětí ve věku 5-6 let.

Keramika

Cíl výuky: seznámit děti s keramickou hlínou, jednoduchými technikami, vést ke tvořivosti a radosti z hotových výrobků.
Kroužek keramiky probíhá v prostorách ZŠ T. G. Masaryka pod vedením učitelky MŠ a vychovatelky školní družiny. Je určen pro menší skupinu předškolních dětí, probíhá podle domluvy a kapacitních možností ZŠ.

Cvičení v tělocvičně

Cíl výuky: rozvíjet pohybové dovednosti a schopnosti, procvičovat správné držení těla.
V zimních měsících cvičíme v tělocvičně ZŠ T. G. Masaryka v Třebíči na nářadí a s náčiním. Využíváme volné kapacity tělocvičny, kdy se děti ZŠ místo cvičení účastní plaveckého výcviku.