Třída 1

Charakteristika třídy

Naším cílem je poskytnout dětem pohodové a klidné prostředí, osvojit si základní lidské hodnoty, kterými je řízen život ve společnosti. Nedílnou součástí vzdělávání je podpora spolupráce a rovný přístup ke všem lidem, pěstování dobrých vztahů k sobě navzájem v celosvětovém měřítku s podporou odlišností a multikultury. Učíme se toleranci vůči druhým, vedeme děti k tomu, aby uměly samostatně řešit vzniklé problémy.

K dalším cílům patří:

 • Rozvoj všestranné tvořivosti
 • Činnosti v přírodě
 • Ochrana životního prostředí
 • Úcta k lidovým tradicím a jejich podpora
 • Poznávání bohaté historie, kultury a umění, které jsou spjaté s naším městem
 • Rozšiřování přírodovědné gramotnosti
 • Podpora čtenářské gramotnosti a získávání informací z knih a encyklopedií
 • Podpora logického myšlení
 • Rozvoj komunikace, podpora slovní zásoby a jazykového citu
 • Logopedická prevence a intervence
 • Sport a pravidelné pohybové aktivity
 • Prevence dětských úrazů a psychopatologických jevů.
 • Dopravní výchova
 • Zařazování polytechnické výchovy
 • Zkoumání, bádání, experimenty
 • Výlety, exkurze, návštěvy divadel a kulturní vyžití

Pedagogové

 • Mgr. Simona Kohoutová, předškolní pedagog
 • Hana Čapounová DiS., předškolní pedagog
 • Sabina Vlachová, asistentka pedagoga

Telefon do třídy: 605 493 501