Projekty

OP JAK – Hrajeme si k úspěchu

Digitalizuje školu

OP VVV 2021

Už vím proč III

Podpora řemesel

Mateřská škola je zapojena do projektu Podpora řemesel. Jedná se o podporu a rozvoj praktického vyučování na školách zřízených městem Třebíč v letech 2019 – 2022. V době trvání projektu MŠ obdrží každý rok finanční částku 19.000 Kč na nákup nářadí a materiálu na vybavení dílen pro praktickou výuku.

Celé Česko čte dětem

Od října 2017 se Mateřská škola Kaštánek zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“.
V obou třídách naší mateřské školy čteme dětem denně v době odpoledního klidu před spaním z dětských pohádkových knih. Začínáme obrázkovými knihami, které mají jen pár vět na stránce. Postupně přecházíme ke knihám, které mají více textu a nakonec ke knihám, které jsou členěny do kapitol. V průběhu čtení udržujeme s dětmi kontakt, sledujeme jejich zájem.
Máme navázanou spolupráci s místní knihovnou, kterou děti pravidelně navštěvují. Zde si také zapůjčujeme některé pohádkové knihy. O tom, co právě dětem paní učitelky čtou jsou rodiče informováni na nástěnkách jednotlivých tříd.
Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení, utváří pevné pouto mezi dospělým a dítětem.

Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky

Naše škola se přihlásila do projektu sportovní všestrannosti s názvem Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt pořádá Česká obec sokolská, financován je z grantu MŠMT. Záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Cílem je vzbudit zájem dětí o aktivní sportování, vést je k týmové spolupráci a přinést radost ze splněných úkolů jak individuálních, tak skupinových. Projekt bude realizován po dobu školního roku 2019/2020.
Motivací pro děti jsou zvířátka, která budou děti provázet v rámci jednotlivých činností.